Tyra! Congrats girl, wow, wow, wow. https://twitter.com/blackmon/status/1126113830063546369?s=21

hipcandy

Tyra! Congrats girl, wow, wow, wow.